Nyheter

Säkerhet i besöksgruvan och Stora Stöten

2012 påbörjades ett omfattande och viktigt projekt i Falu Gruva med syfte att förbättra säkerheten under jord och i Stora Stöten för besökare och personal…

2012 påbörjades ett omfattande och viktigt projekt i Falu Gruva med syfte att förbättra säkerheten under jord och i Stora Stöten för besökare och personal vid Stiftelsen Stora Kopparberget och Falu Rödfärg. Projektet avslutades 2014 och har finansierats av Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen i Dalarna samt Stora Enso.

Åtgärder i gruvsäkerhetsprojektet
De två första åtgärderna som genomfördes i gruvsäkerhetsprojektet var att installera ett helt nytt elsystem i besöksgruvan och utbyte av allt trä som besökarna går på.

Under en besiktning våren 2013 upptäcktes att det fanns sprickor i ett antal centralpelare i besöksgruvan. Detta prioriterades i det redan startade projektet och har nu åtgärdats genom en helt ny fyllnadsvägg i Creutz, skrotning* samt bultning*. Alla sprickområden har också karterats och skannats vilket resulterat i en 3D-modell. Vid alla sprickor finns mätpunkter och linjaler uppsatta som noggrant kontrollerats. Ett kontrollprogram finns upprättat tillsammans med bergstekniska experter.

Ett antal timmerlock är också nedtagna för att minska risken för framtida nedfallande föremål.

I Stora Stöten har vi skapat fångstdiken, en ny bilväg med nya vägräcken samt monterat nät på bergsväggarna.

Utöver alla fysiska åtgärder har vi också upprättat en risköversikt i samråd med Arbetsmiljöverket och ett flertal rutiner för uppföljning och kontroll av gruvsäkerheten har tagits fram.

Besökare och medarbetares säkerhet
Falu Gruva har i stort sett hållits öppen under hela projekttiden förutom vid ett antal tillfällen då visningsvägen har ändrats tillfälligt samt att gruvan hållits stängd under ca en vecka då arbeten pågick som påverkade visningen.

– Vi har gjort bedömningen att det har varit säkert för både våra besökare och medarbetare att vistas i besöksgruvan under projekttiden. Jag skulle aldrig låta mina medarbetare ta med besökare i besöksgruvan om inte jag med hjälp av expertis bedömde det var säkert, säger Anna Björkman verksamhetschef på Falu Gruva.

Stiftelsen Stora Kopparberget, Falu Rödfärg och Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen är väldigt nöjda med projektet och bedömer att Falu Gruva efter projektets genomförande har en förbättrad säkerhet samt att det finns tydliga rutiner för uppföljning och kontroll. Säkerhetsarbetet är något som måste pågå fortlöpande.

Måste besöksgruvan stängas i framtiden?
Under slutfasen av projektet genomfördes en tredjepartsbesiktning och den visar på en långsammare vittring och ett stabilare berg än den inledande besiktningen.

– Det är ingen ide att spekulera om hur länge besöksgruvan kan vara öppen och vår övertygelse är att vi genom gruvsäkerhetsprojektet har möjliggjort för besökare i många generationer framöver att ta del av den unika kulturmiljön vid Falu gruva. Ett eventuellt beslut om stängning beror på en mängd olika faktorer, t.ex. hur mycket berget rör på sig och hur snabbt vittringen sker och det måste baseras på kunskap och framkomna fakta. Vi vet heller inte vilka tekniska lösningar som finns kring gruvsäkerhet i framtiden, säger Anna Björkman.

I dag finns tydliga rutiner kring gruvsäkerhet och i besöksgruvan sker allt från dagliga till månadsvisa samt årliga kontroller och uppföljningar av både egen personal och externa bergstekniska experter.

Gruvan ägs av Stiftelsen Stora Kopparberget som bildades 1999 och innan dess ägdes gruvan av Stora Enso. Gruvsäkerhetsprojektet kostade ca 15 miljoner kronor och finansierades av Stora Enso och Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen Dalarna

*I berg finns naturliga spricksystem. Vissa sprickor kan ge upphov till att en mindre del berg sitter lösare som en kil i exempelvis tunneltak. Vid skrotning knackas allt löst berg bort från tunneltak, väggar och schakt. Det går också att sätta bultar genom dessa kilar för att förhindra att de faller ner.